Wettelijke vermeldingen

Disclaimer

Gelieve aandachtig de volgende gebruiksvoorwaarden te lezen die van toepassing zijn op elke bezoeker van deze website (http://www.yoplait.be). De raadpleging van deze website veronderstelt de impliciete aanvaarding van de volgende gebruiksvoorwaarden: Yoplait Benelux behoudt zich het recht voor op elk moment de informatie van dit bericht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen zonder voorafgaande kennisgeving. Dit bericht vormt geen contractuele of andere relatie tussen Yoplait Benelux en de bezoekers van de website of hun respectieve rechthebbenden.

Informatie op de website www.yoplait.be

U bent momenteel verbonden met de website ‘http://www.yoplait.be’. Deze website wordt uitgegeven door: • Yoplait Benelux : rue de Bordeaux 50 – 6040 Jumet • tel.: +32 (0)71 15 97 10. De verantwoordelijke voor de publicatie van deze website is mevr. Kathy Deblaere – kathy.deblaere@yoplait.be

Inhoud

De informatie die op deze website wordt geleverd door Yoplait, wordt louter ter indicatieve titel verstrekt en heeft geen contractuele waarde. Yoplait doet het mogelijke om deze website toegankelijk en up-to-date te houden. Evenwel garandeert Yoplait niet de juistheid of het uitputtende karakter van de informatie op deze website, van welke aard dan ook. Meer in het bijzonder wanneer er een verschil is tussen de informatie vermeld op een product en informatie vermeld op de website, heeft de informatie die vermeld wordt op het product voorrang. Wat betreft de links die Yoplait aanbrengt op zijn website ‘www.yoplait.be’, is Yoplait niet verantwoordelijk voor de redactionele inhoud van deze andere websites en evenmin voor de toegangsvoorwaarden ervan.

Toegang tot de website

Yoplait doet het mogelijke om de website toegankelijk te houden maar is niet gehouden aan een verplichting dit te garanderen. Merk op dat voor onderhoudsdoeleinden, voor updates of om andere en met name technische redenen, de toegang tot de website www.yoplait.be onderbroken kan worden. Yoplait is in geen geval aansprakelijk voor deze onderbrekingen en de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien voor de gebruiker. We vestigen uw aandacht erop dat het internet een systeem is dat voor iedereen toegankelijk is. Telkens u uit vrije wil informatie van persoonlijke aard verstrekt, doet u dat op eigen risico. Deze gegevens kunnen terechtkomen bij personen voor wie ze niet bedoeld zijn.

Bescherming van de persoonlijke gegevens

Yoplait kan eventueel persoonlijke gegevens over de gebruiker verzamelen via zijn website www.yoplait.be om te voldoen aan een verzoek van uwentwege of om u een dienst te leveren. De gegevens die verzameld worden via de tussenkomst van onze website zijn bestemd voor Yoplait en voor zijn geselecteerde partners en/of dienstverleners waarop Yoplait een beroep doet. In het licht van de Belgische wetgeving, heeft elke gebruiker die rechtstreeks of onrechtstreeks nominatieve gegevens heeft laten registreren bij de dienst, het recht aan de bestuurder van de dienst de mededeling te vragen van de persoonlijke gegevens die hem of haar aanbelangen en deze gegevens te laten verbeteren of verwijderen al naargelang het geval, door een schrijven te richten aan Yoplait Benelux – rue de Bordeaux 50 – 6040 Jumet.

Intellectuele eigendom

De toegang tot de website http://www.yoplait.be biedt u een niet-exclusief recht op het privégebruik van deze website. Het geheel van de elementen die op deze site worden uitgegeven, met inbegrip van de teksten, foto’s, infographics, logo’s, merken, … vertegenwoordigen werken in de zin van de wetgeving op de intellectuele eigendom. Bijgevolg is elke weergave of reproductie, zij het integraal of deels, die zou gebeuren zonder de goedkeuring van de auteurs of de rechthebbenden onwettig. De aanpassing of wijziging van de inhoud of het gebruik van de inhoud voor andere doeleinden dan de doeleinden die zijn toegelaten, vertegenwoordigt een overtreding van de intellectuele eigendomsrechten van Yoplait of derden. De machtigingsaanvragen moeten gericht worden aan het e-mailadres: kathy.deblaere@yoplait.be. De handelsmerken die op de website worden vermeld zijn gepatenteerd door de vennootschappen die er eigenaar van zijn. Behoudens het uitdrukkelijke en schriftelijke akkoord van Yoplait heeft de gebruiker niet de toelating op zijn eigen website een hypertekstlink te plaatsen die verwijst naar een andere website en/of de pagina’s ervan. De goedkeuringsaanvragen moeten gericht worden aan het e-mailadres kathy.deblaere@yoplait.be.

Cookies

Yoplait verzamelt gegevens over uw gebruik van onze websites aan de hand van cookies om de bezoekers en gebruikers van deze website een betere dienstverlening te bieden. Deze cookies zijn bestanden die uw internetbrowser op uw harde schijf plaatst wanneer u een website bezoekt. De cookies bieden niet de mogelijkheid u persoonlijk te identificeren. De geregistreerde gegevens kunnen bestaan uit de pagina’s die u hebt geraadpleegd, de datum en het uur van de raadpleging of andere opvolgingsgegevens. U kunt uw browser zo instellen dat hij u waarschuwt over de aanwezigheid van cookies, zodat u de mogelijkheid hebt deze vrij te aanvaarden of te weigeren. U kunt uw browser ook zo instellen dat hij cookies deactiveert.

Bevoegde rechtbanken en toepasselijke wetgeving

Voor elk geschil met betrekking tot de website zal de Rechtbank bevoegd zijn. Voor de regeling en interpretatie van het geschil ten gronde is de Belgische wetgeving van toepassing, onafhankelijk van regels over tegenstrijdige wetten. Mocht een van de bepalingen van deze voorwaarden illegaal, nietig of ontoepasbaar zijn om welke reden dan ook, zal deze bepaling worden verondersteld nooit geschreven te zijn en dus niet de geldigheid of de toepasselijkheid van de andere bepalingen beïnvloeden.

Compatibiliteit

De website www.yoplait.be is ontworpen om geraadpleegd te worden door de gebruiker aan de hand van de browser Internet Explorer 7 of een hogere versie op het Windows-platform, Firefox 2 of een hogere versie op het Windows-platform, Macintosh, Chrome en Safari op het Macintosh-platform en iPad. De gebruiker heeft eveneens de plug-ins Acrobat Reader en Flash Player nodig.

Credit

Website ontworpen en gerealiseerd door het agentschap Be Angels